Miljö- och kvalitetspolicy


Djärv Kyl AB installerar och servar värme och kylanläggningar i fordon och byggnader. Vi vill med vår kunskap och kännedom om köldmedier kunna bidra till en ökad miljömedvetenhet hos våra kunder. Vi ska lyssna till kundernas önskemål och varje utfört arbete ska vara en rekommendation för nästa affär.
 
Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.
 
• Vi ska där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.
 
• Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
 
• Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
 
• Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
 
• Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.